سال چهارم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/09/07-9:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی استاد راهنما سال ورودی Email موضوع پایان نامه
دكتر سروش كافي   1392    
دكتر نهيان مرادي   1392    
دكتر عبدالحيكم غزالي   1392    
دكتر اسداله روشني   1392    
دكتر اميرپاشا اقبال   1392    
دكتر بهزاد حداد   1392    
دكتر سيدوحيد طبايي   1392    
دكتر زكريا شربو   1392    
دكتر پژمان پورآذري   1392    
دكتر حميدرضا كاوياني   1392    
دكتر محمود مولايي   1391    
دكتر آرش مهرزا   1392    
دكتر خديجه گرگي   1392    
         
         

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir