سال چهارم

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/02/06-9:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی Email موضوع پایان نامه استاد راهنما
مریم انصاری      
رویا جهانمردی      
سارا اسدی      
آمال تارجن      
آزاده خورسندی      
الهام کارگرزاده      
زهرا دیانی      
ملیحه خلیلی      
ساجده جعفری فشارکی      
مرجان نوربخش      
فائزه فرهت      
زینب ثریانژاد      

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir