سال چهارم

تاریخ ایجاد شنبه,1395/05/30-4:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی استاد راهنما سال ورودی Email موضوع پایان نامه
 زهرا السادات    ابطحی     1391    
 سمیرا احمدی    1391    
 امید وکیلی    1391    
 اسلام  ماندگار فرد    1391     
 دسید علی  سنبلستان    1391 s  
مجید باقری   1391    
دکتر عبدالصمد مهدی زاده   1390    
دکتر فرهاد سهرابی   1390    

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir