سال سوم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/07/14-8:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی استاد راهنما سال ورودی Email موضوع پایان نامه
مائده عباسی   93    
فاطمه قیصری   93    
محبوبه خلیلی   93    
ریحانه السادات مدنیان   93    
معصومه ملکیان   93    
مهسا عبداله ئیان مقدم   93    
لادن تفنگ سازی   93    
روشنك مهدي پور   93    
زهرا نيكو   93    
         

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir