سال سوم

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/02/06-9:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی Email موضوع پایان نامه استاد راهنما
کاملیا بیرانوند حیدری      
هاجر جباری      
بهاره رهبری      
سعیده کردجزی      
شهزراد شعبانی نیا      
افشان فرشادمهر      
مریم ناظمی      
فروغ یزدانی      
الهام قریشی      
متینا جعفری      
شیوا دانشپور      
فرتاک رزاقی      
مرضیه یعقوبی پور      

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir