سال سوم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/09/07-11:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی استاد راهنما سال ورودی Email موضوع پایان نامه
دكتر محمدقيومي   1392    
دكتر پوريا توكلي   1393    
دكتر مهدي ربيعي   1393    
دكتر حميدرضا خدادادي   1393    
دكتر محمد شياسي   1393    
دكتر اكبر صديقي   1393    
دكتر سيدمحمود مصطفوي   1393    
دكتر علي اخوان   1393    
         
         
         
         
         
         

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir