سال سوم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/10/05-10:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دستیاران سال سوم

دکتر جمال مقدسی

دکتر پویا کوشا

دکتر علی حسینی

دکتر امیر صیفی پور

دکتر حمید رضا رجبی

دکتر محمد صدیق حسین بر

دکتر آرمین الهی فر

دکتر فرشته ستار

دکتر نفیسه معین

دکتر زینب داودآبادی

دکتر مریم توکلی

دکتر شهرزاد ریگی جنگجو

دکتر فهیمه یاراحمدی

 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir