سال سوم

تاریخ ایجاد شنبه,1395/05/30-4:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی استاد راهنما سال ورودی Email موضوع پایان نامه
 عبدالرضا  رضائیان    1392    
  پوریا رادمنش        
  بهزاد رنجبری امیدی        
  محمد رضا نایب زاده        
  معصومه   زارعی        
  خدایار  گلابچی        
 فاطمه    خطاوی        
محمد میکانیکی        
مهدی عبدی        
مهدی  کمانی        

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir