سال دوم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/07/14-11:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی استاد راهنما سال ورودی Email موضوع پایان نامه
معصومه چشم آور   94    
مرجان اوستاد   94    
میترا رحیمی نژاد   94    
زینب جعفری اشکاوندی   94    
سمانه السادات مسجدی   94    
         
         
         
         
         
         
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir