سال دوم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/07/14-11:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی استاد راهنما سال ورودی Email موضوع پایان نامه
معصومه چشم آور   94    
مرجان اوستاد   94    
میترا رحیمی نژاد   94    
زینب جعفری اشکاوندی   94    
سمانه السادات مسجدی   94    
         
         
         
         
         
         
 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir