سال دوم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/08/06-8:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی استاد راهنما سال ورودی Email موضوع پایان نامه
دکتر رضا مقاره عابد   1393 Rezamoghareabed@yahoo.com  
دکتر مهسا کیانی نیا   1393 Mahsa.kianinia@gmail.com  
دکتر زکیه وسگری   1393 Zakiehv-64@yahoo.com  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir