سال دوم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/08/06-11:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی استاد راهنما سال ورودی Email موضوع پایان نامه
دکتر رضا مقاره عابد   1393 Rezamoghareabed@yahoo.com  
دکتر مهسا کیانی نیا   1393 Mahsa.kianinia@gmail.com  
دکتر زکیه وسگری   1393 Zakiehv-64@yahoo.com  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir