سال دوم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/08/26-7:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی سال ورود Email موضوع پایان نامه استاد راهنما استاد مشاور
حسن امامی 1393        
مهدي ابراهيمي 1394 mahdi12@gmail.com      
آرش نيكونژاد 1394 Nikoonejad.arash@gmail.com    
مهدي احمدپور 1394 Dr.ahmadpour.ma@gmail.com      
سيد مهدي ميرحسيني 1394 m_jrhoseini@yahoo.com      
حميد شعباني 1394 Shamid69@yahoo.com      
محمدعلي معمارزاده 1394 ma.memar.md@gmail.com      
مهدي بت شكن 1394 Mahdi_botshekan@yahoo.com      
احمد عزيزالهي 1394 Ahmad azizollahi67@gmail.com      
اميربهادر برومند جزي 1394 ABBg68@yahoo.com      
شادي حسن 1394 Aroma_1367@yahoo.com      
ساناز خليليان 1394 sanaz.khalilian@gmail.com      
مريم ايلبگي زاده 1394 maryamilbagi@gmail.com      
نوشين اديب 1394 .adib1394@gmail.com      
صفورا مظفري 1394 -      
اعظم ابراهيمي علويجه 1394 Azamebrahimi611@gmail.com      
سهيلا كوهستاني ريزي 1394 kouhestani@yahoo.com      
مريم جاويد 1394 Mar.javid2014@gmail.com      
طيبه چلمقاني 1394 Tcholmaghani@gmail.com      
رضا صديق 1394        
فواد صفدري نژاد 1394        

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir