سال سوم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/08/19-8:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی   موضوع پایان نامه تاريخ تصويب استاد راهنما
دكتر فريناز سهرابي 1394        
دكتر فهيمه محب محمدي 1394        
دكتر مريم بزرگزاد 1394        
دكتر آزاده سادات ميرزاده 1394        
دكتر هانيه بصيركازروني 1394        
دكتر شادي سالك 1394        
دكتر مژگان گلي 1394        
دكتر مولود قنبريان 1394        
دكتر محدثه بهشتي نژاد 1394        
دكتر آذر ميرزايي 1394        
دكتر سوسن داريس 1394        
           
           
           
           
           
           
           

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir