سال دوم گروه پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/10-8:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود Email
بهاره بهرامي 96 amir445923@yahoo.com
مهسا بهرامي نژاد 96 sequard20@yahoo.com
زهرا طالب زاده 96 talebizahra61@gmail.com
مارال يزدان پناه 96 marlyyazdan@yahoo.com
رقیه سادات خلیلی تمبی 95 r.khalili2020@gmail.com

حميدگله داري

95 h.galehdari@yahoo.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir