سال دوم

تاریخ ایجاد شنبه,1395/05/30-4:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی استاد راهنما سال ورودی Email موضوع پایان نامه
  سید علی  موسوی زاده   1393    
  ارمان امیر خانی        
  امید پیر حاجی        
  محمد حسن عالم زاده        
  رضا پور محمدی        
 محمد حسین نیکپور        
 بهروز اولیا        

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir