سال اول

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/07/19-10:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی استاد راهنما سال ورودی Email موضوع پایان نامه
مهدیه افضلی   95    
مولود رایانی    95    
مهتا رنجبر   95    
مریم رهنما    95    
اکرم عطایی کچویی   95    
محمدجواد فرج پور خاناپشتانی    95    
معصومه قادری احسان پور   95    

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir