سال اول

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/08/06-9:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

1394

نام و نام خانوادگی استاد راهنما سال ورودی Email     موضوع پایان نامه
دکتر مانیا رجب زاده
 ـــ
1394

 ـــ

فعلا نا مشخص

دکتر نوشین ناظمی نژاد  ـــ 1394  ـــ

  فعلا نا مشخص

 
دکتر زهرا نادری   1394 ـــ فعلا نا مشخص
دکتر علی ابراهیمی   1394 ـــ فعلا نا مشخص
دکتر حمید قهرمانی   1394 ـــ فعلا نا مشخص

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir