سال اول

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/02/06-8:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی Email موضوع پایان نامه استاد راهنما
لادن مسگری      
الهام ارشد      
مریم ترابی پور      
زهرا تشکر      
شقایق محمودیان      
مینا مهاجری      
ریحانه ولیان      
مریم کلاته جاری      
مریم دهقان      
زهرا فروغی      
مریم معتمدی      
نجمه آندیده      
زینب نوابی      

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir