دستیاران تخصصی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/12/03-10:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود Email
سال اول
گلناز خالدي 1395 yousef.ch.u@gmail.com
زهرا رضائي 1395 nz.rezaei4000@gmail.com
عليرضا رضائي 1395 ali.r_1367@yahoo.com
اميراحمد زماني 1395 amiro.zamani@yahoo.com
نيلوفر شعباني كيا 1395 khnlfr@yahoo.com
آرزو شفيعيون 1395 baran8142@yahoo.com
فتانه شيراني 1395 fshirani71@yahoo.com
آرزو صادقيان 1395 drarezoosadeghian@gmail.com
شهرام عبدي 1395 shahramabdi65@yahoo.com
فلورا فردوسي 1395 felora.ferdosi@yahoo.com
اميرافراز فلاح 1395 amirafrazf@yahoo.com
سعيد فهيمي تبار 1395 fahimisaeid191@gmail.com
اميرمحمد قانعي 1395 ghamir1366@gmail.com
مسعود مهدي 1395 mahdim113@gmail.com
سال دوم
فاطمه طالب 1394  
حسين زارع 1394 H2are67@yahoo.com
مينا صالحي 1394 Mina_salehi1988@yahoo.com
ليلا كمالي 1394  
زهرا ابراهيمي 1394 Medicine 1384@gmail.com
فرهاد رضايي 1394 Farhad.rezaei.1@gmail.com
راحله السادات ميرفصيحي 1394 R.Mirfasihi@yahoo.com
سميرا سليماني 1394 Samira368@gmail.com
عاطفه اسحاقيان 1394 atefeh.eshaghian15@gmail.com
مهسا مسجدي 1394 Mahsisf_110@yahoo.com
شفيقه پارسايي 1394 Sh.pa.1363@gmail.com
تقي جليل 1394 Taghi_jalil@yahoo.com
مريك لشكربلوك 1394 l.kamali67@yahoo.com
پيمان شهرياري فر 1394  
روشنك مشيري 1394 Roshanak_moshiri86@yahoo.com
جواد نقي زاده 1394 Javad.tabib@gmail.com
مهسا عسكري 1394 mahsaaskary@yahoo.com
محسن آستركي 1394 Mohsen_5917@yahoo.com
مرضيه حجتي 1394  
سال سوم
رويا آزاد 1393 thebluedream2003@yahoo.com
پويا اكبري 1393  
محمدمهدي برادران 1393 mehdi.baradaran57@gmail.com
فهيمه جعفري 1393  
مائده خدائي 1393 maedekhodayi@yahoo.com
سعيده شكري 1393  
سيد امير طباطبايي 1393 kafi_mo@yahoo.com
مرضيه عالي نژاد 1393 marzieh.aalinezhad@gmail.com
فريبا عليخاني 1393  
زهره محمدزاده 1393  
محسن معصومي 1393 mohsen.masumi1384@gmail.com
محمد نيلچيان 1393  
ليلا هلاكويي 1393  
سال چهارم
مهشيد بهرامي 1392 mahshid_86ba@yahoo.com
مجيد حاجي زاده 1392 majid.ha65@gmail.com
محمدرضا رضايي 1392 dr_mr_rezaii@yahoo.com
هداسادات شريف 1392 hodasharif24@yahoo.com
اميرحسين صرامي 1392 a_sarrami88@yahoo.com
فربد فراست 1392  
نفيسه نصر 1392 nafiseh_nasr@yahoo.co.uk
ميلاد وكيلي 1392 mrbz60@yahoo.com
سميه فتحي 1392  
مريم تاكي 1392  
الهام قرباني 1392  
هبه خضره 1391  
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir