سال اول

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/09/07-9:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی استاد راهنما سال ورودی Email موضوع پایان نامه
دكتر علي رضايي   1395    
دكتر پويا ميرمحمدصادقي   1395    
دكترسيدمحمدحسيني اصل   1395    
دكتر سيدرضا احمدي   1395    
دكتر مريم  دهقان   1395    
دكتر امير زماني   1395    
دكترسيد اسماعيل طباطبايي   1395    
دكتر ناصر مجلسي   1395    
دكتر عباس ميرقادري   1395    
دكتر اميرحسين كريمي   1395    
دكتر زرير علي  نژاد   1395    
         
         
         

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir