دستیاران تخصصی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/08/05-11:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف

نام و نام خانوادگی

سال ورود

سال دستیاری

Email

7 دکتر پریسا نصراصفهانی 98 2 pnasr0895@gmail.com
6 دکترنهال السادات نوریان 98 2 mahmood.hajibabaie@gmail.com
5 دکتر شموئیل یروشالمی 97 3

shamouil126@yahoo.com

4 دکتر آزیتا عظیمی 97 3 azita_azimi@yahoo.com
3 دکتر نصیبه السادات میرطالبی 95 2 arnj14@yahoo.com
2 دکتر عماد یزدانی 96 3 yazdani.emad@gmail.com
1 دکتر محمدمهدی کرمانی نژاد 96 3 kermaninezhad@gmail.com
 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir