سال اول گروه پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/20-12:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود Email

بهاره بهرامي

96 amir445923@yahoo.com
مهسا بهرامي نژاد 96 sequard20@yahoo.com
زهرا طالب زاده 96 talebizahra61@gmail.com
مارال يزدان پناه 96 marlyyazdan@yahoo.com
رقیه سادات خلیلی تمبی 95

r.khalili2020@gmail.com

حميدگله داري 95 h.galehdari@yahoo.com

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir