سال اول گروه پوست

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/11-9:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
رديف

نام و نام خانوادگی دستیار

سال ورود

Email

 

سال دوم

1

بهاره بهرامي

96

amir445923@yahoo.com

2

مهسا بهرامي نژاد

96

sequard20@yahoo.com

3

زهرا طالب زاده

96

talebizahra61@gmail.com

4

مارال يزدان پناه

96

marlyyazdan@yahoo.com

5

رقیه سادات خلیلی تمبی

95

r.khalili2020@gmail.com

6

حميدگله داري

95

h.galehdari@yahoo.com

 

سال سوم

7

بهاره بهرامي

96

amir445923@yahoo.com

8

مهسا بهرامي نژاد

96

sequard20@yahoo.com

9

زهرا طالب زاده

96

talebizahra61@gmail.com

10

مارال يزدان پناه

96

marlyyazdan@yahoo.com

11

رقیه سادات خلیلی تمبی

95

r.khalili2020@gmail.com

12

حميدگله داري

95

h.galehdari@yahoo.com

 

سال چهارم

13

دكتر مينو جلوان

95

minoo.jelvan@gmail.com

14

دكترفريفته اصفهانيان

95

 

15

دكتراکرم السادات آميري

95

sadatamiri1367@gmail.com

16

دكترزهرا صفوي

95

Zahra_SFV1@yahoo.com

17

دكترثمين نبوي نژاد

95

SaminStrs@gmail.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir