ریه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/29-9:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
سید امیر دادخواهی 97 amirdadkhahi@gmail.com
عباس صمیم 97 Int.samim1358@gmail.com
حسین نریمانی 98 dr.hnarimani@gmail.com
مینا نیک پور 98 minanikpour@yahoo.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir