ریه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/11-9:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
سید امیر دادخواهی 97 amirdadkhahi@gmail.com
عباس صمیم 97 Int.samim1358@gmail.com
حسین نریمانی 98  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir