ریاست دانشکده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/25-5:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکترمهدی نعمت بخش 
: میزان تحصیلات

استاد گروه فیزیولوژی

: آدرس پست الكترونيكي  nematbakhsh@med.mui.ac.ir
: سوابق اجرايي    

-معاون پژوهشی دانشگاه

-معاون آموزشی دانشگاه

-مشاور عالی معاون آموزشی دانشگاه

-مشاورعالی ریاست دانشکده پزشکی در امور اجرایی

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir