روز دانشجو روز حق خواهی و استبداد ستیزی بر تمام رهپویان علم و معرفت گرامی باد.

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/09/16-5:50

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir