رسالت و اهداف

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/08/18-11:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

رسالت و اهداف کانون فرهیختگان

 

اساسنامه

التاثلقلثصا

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir