رسالت، اهداف و شرح وظایف

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/11-7:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شرح وظایف واحد علوم پایه:

_کلیه امو ر آموزشی مربوط به دانشجویان پزشکی در مرحله علوم پایه و ICM

_ برنامه ریزی دروس و کلاسهادر هر سال تحصیلی

 _ انتخاب واحد دانشجویان مهمان،حذف و اضافه،حذف اضطراری و بررسی و نظارت برترمیم انتخاب واحد در سامانه سما

_تطبیق واحد دروس برای دانشجویان انتقالی 

_تسویه از مرحله علوم پایه و ICM

_پاسخ به نامه های اداری و درخواست دانشجویان

 _مشاوره و راهنمائی

 _صدور گواهی اشتغال به تحصیل

_سایر امور ارجاعی

_پاسخگویی حضوری و تلفنی به مراجعین

     شرح وظایف واحد ICM

_کلیه امـور آمـوزشـی مـربـوط بـه دانشجـویان  ICM در طـول دوره یک سـالـه ICM

_کارشناسی در خصوص تنظیم انتخاب واحد،حذف و اضافه،حذف اضطراری و موارد مذکور

_راهنمایی و مشاوره دانشجویان ICM در خصوص وضعیت تحصیلی و سنوات تحصیلی آنها

_صدور گواهی جهت اعضاء محترم هیئت علمی در خصوص سنوات تـدریس جهت ارائـه به کمیته ارتقاء

_دریافت نامه های اداری و درخواست های دانشجویی ارجاع شده و کارشناسی آنها و اقدام لازم در موارد مذکور

_کمک در برنـامه ریـزی درسی و تنظیم برنـامه دروس تئوری و عملی در هـر نیمسال جهت اساتید و دانشجویان و ارسال آنها و هماهنگی با اساتید جهت شرکت در کلاسهای تئوری و عملی در طول ترم

_دریافت سـؤالات امتحانـی و برگـزاری امتحانـات ICM در پایان هر کورس در هر ترم

_برگزاری امتحـان عملی معـاینه فیزیکی در مرکـز مهـارتهای بالینی در هـر نیمسال

_کلیه امور اداری مربوط به دوره مقدمات  پزشکی بالینی ICM

_دریافت نمـرات امتحانی دانشجویـان و ارسال بـرای اساتید هر درس جهت ثبت نهایی  نمرات

_گروه بندی دانشجویان جهت کلاسهای عملی و هماهنگی با اساتید و رزیدنتهای همکار با ICM

  شرح وظایف واحد کارآموزی:

                _برنامه ریزی درسی و تنظیم بخشهای بالینی

                _تنظیم انتخاب واحد،حذف و اضافه،حذف اضطراری و کارشناسی در خصوص موارد مذکور

                 _تسویـه از مـرحله کارآموزی و معـرفی کارآمـوزان جهت شرکت در امتحان پیش کارورزی

               _راهنمایـی و مشـاوره کـارآمـوزان در خصـوص وضعیـت تحصیـلی و سنـوات تحصیـلی

               _صدور گواهی اشتغال به تحصیل

               _دریافت نامه های اداری و درخواست های دانشجویی ارجاع شده و کارشناسی آنها و اقدام لازم در موارد  مذکور

             _شرکت در جلسات مربوط به امور کارآموزان بالینی

       شرح وظایف واحد کارورزی:

_کارشناسی درخواستهای کارورزان رشته پزشکی و اقدام مطابق آئین نامه آموزش و حسب دستور مسئول محترم

_بررسی لیست کارورزان جهت معرفی به بخشهای کارورزی و هماهنگی با کارورزان مربوطه و بخشها

_برنامه ریزی و ثبت نام آزمون مهارتهای بالینی

_راهنمایی و مشاوره کارورزان در خصوص وضعیت تحصیلی،سنوات تحصیلی و فارغ التحصیلی

_انجام مراحل اداری فراغت از تحصیل دانشجویان رشته پزشکی

_برنامه ریزی برای کارورزان مهمان از دانشگاه آزاد اسلامی طبق مفاد توافقنامه مربوطه

_نیاز سنجی و برنامه ریزی دوره های کارورزی در سالهای آتی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir