راهنمای نویسندگان JIMS

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/08/29-11:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
راهنمای نویسندگان
راهنما
 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir