راند کارورزان گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/17-9:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند دستیاران
راند آموزشی دی ماه 97
راند آموزشی بصورت ثابت مانند فروردین ماه 97 ارایه می شود.
راند آموزشی فروردین ماه 97
راند آموزشی اسفند ماه96
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir