راند کارآموزان پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/12/09-7:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف برنامه راند کارآموزان
36 برنامه روتیشن اسفند ماه 99
35 برنامه روتیشن بهمن ماه 99
34 برنامه روتیشن دی ماه 99
33 برنامه روتیشن کارآموزان نیمه دوم آذر 99
32 برنامه روتیشن کارآموزان آبان 99
31 برنامه روتیشن کارآموزان نیمه اول مهر 99
30  روتیشن کاراموزان نیه دوم شهریور 99
29 برنامه روتیشن کارآموزان نیمه اول شهریور 99
28 در مرداد ماه کلیه کاراموزان بخش های بالینی تعطیل بودند
27 برنامه روتیشن کارآموزان تیر 99
26 برنامه روتیشن کارآموزان خرداد 99
25 برنامه روتیشن کارآموزان بهمن 98
24 برنامه روتیشن کارآموزان دی 98
23 برنامه روتیشن کارآموزان آذر 98
22 برنامه روتیشن کارآموزان آبان 98
21 برنامه روتیشن کارآموزان مهر 98
20 برنامه روتیشن کارآموزان شهریور 98
19 برنامه روتیشن کارآموزان مرداد 98
18 برنامه روتیشن کارآموزان تیر 98
17 برنامه روتیشن کارآموزان خرداد 98
16 برنامه روتیشن کارآموزان اردیبهشت 98
15 برنامه روتیشن کارآموزان فروردین 98
14 برنامه روتیشن کارآموزان اسفند 97
13 برنامه روتیشن کارآموزان بهمن 97
12 برنامه روتیشن کارآموزان دی 97
11 برنامه روتیشن کارآموزان آذر 97
10 برنامه روتیشن کارآموزان آبان 97
9 برنامه روتیشن کارآموزان مهر 97
8 برنامه روتیشن کارآموزان شهریور 97
7 برنامه روتیشن کارآموزان مرداد 97
6 برنامه روتیشن کارآموزان تیر 97
5 برنامه روتیشن کارآموزان خرداد 97
4 برنامه روتیشن کارآموزان اردیبهشت 97
3 برنامه روتیشن کارآموزان فروردین 97
2 برنامه روتیشن کارآموزان اسفند 96
1 برنامه روتیشن کارآموزان بهمن 96

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir