راند فراگیران گروه سم شناسی بالینی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/12/01-8:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف روتیشن فراگیران
5 اسفند 98
4 بهمن 98
3   دی 98
2  آذر 98
1  آبان 98 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir