راند فراگیران (دستیار فوق تخصصی)

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/25-7:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند دستیاران فوق تخصصی برنامه راند دستیاران فلوشیپ
برنامه راندبالینی هفتگی فوق تخصص برنامه راندبالینی هفتگی فلوشیپ

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir