راند دستیاران گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-13:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند دستیاران
برنامه راند بالینی دستیاران مطابق برنامه راند روزانه گروه و همزمان با کاورزان می باشد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir