دیدارمسئولین دانشکده با کارکنان در بازدید از واحد های دانشکده به مناسبت روز کارمند

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/06/06-5:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز سه شنبه مورخ 98/6/5 رئیس محترم دانشکده، مشاور محترم عالی اجرایی رئیس دانشکده، معاونت محترم اداری و مالی، مدیر محترم داخلی و رئیس دفتر محترم دانشکده و بعضی دیگر از مسئولین طی بازدید از کلیه واحد های دانشکده و گروه های آموزشی هفته دولت و روز کارمند را به کارکنان تبریک گفتند. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir