دکتری عمومی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/02-5:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

رشته های تحصیلی دکترای عمومی دانشکده پزشکی اصفهان

 

مقطع تحصیلی

دانشکده

رشته تحصیلی

دکترای عمومی

دانشکده پزشکی

پزشکی عمومی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir