دکتری عمومی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/02-9:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

رشته های تحصیلی دکترای عمومی دانشکده پزشکی اصفهان

 

مقطع تحصیلی

دانشکده

رشته تحصیلی

دکترای عمومی

دانشکده پزشکی

پزشکی عمومی

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir