دومین جلسه فرآیند تشکیل کمیته آموزشیاری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/03-14:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه تدوین فرایند و دستورالعمل تشکیل کمیته آموزشیاری، روز دوشنبه 97/10/3 در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که معاون آموزش پزشکی عمومی و مشاور ایشان، معاون دانشجویی و معاون آموزش تکمیلی دانشکده پزشکی، معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسؤول و کارشناس برنامه ریزی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی حضور داشتند، پس از بحث و تبادل نظر، فرایند و دستورالعمل کمیته آموزشیاری و تشکیل دفتر کمیته آموزشیاری به تصویب رسید. در این برنامه از آموزشیاران، تحت نظارت اعضای محترم هیأت علمی، برای ارتقای سطح دانش دانشجویان بهره برده می شود.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir