دومین جلسه فرآیند تشکیل کمیته آموزشیاری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/03-11:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه تدوین فرایند و دستورالعمل تشکیل کمیته آموزشیاری، روز دوشنبه 97/10/3 در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که معاون آموزش پزشکی عمومی و مشاور ایشان، معاون دانشجویی و معاون آموزش تکمیلی دانشکده پزشکی، معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسؤول و کارشناس برنامه ریزی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی حضور داشتند، پس از بحث و تبادل نظر، فرایند و دستورالعمل کمیته آموزشیاری و تشکیل دفتر کمیته آموزشیاری به تصویب رسید. در این برنامه از آموزشیاران، تحت نظارت اعضای محترم هیأت علمی، برای ارتقای سطح دانش دانشجویان بهره برده می شود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir