دومین جلسه تدوین آیین نامه تشویق اساتید علوم پایه و بالینی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/16-10:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین جلسه تدوین آیین نامه تشویق اساتید علوم پایه و بالینی از ساعت 11:50 روز دوشنبه مورخ 98/06/11 با حضور مشاور عالی محترم رئیس دانشکده پزشکی، نماینده معاون محترم امور اعضای هیأت علمی دانشکده و مسؤول محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه آیین نامه پیشنهادی مشاور عالی رئیس دانشکده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir