دوره های مشاهده گری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/21-9:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
آئین نامه ها، فرآیندها ، فرم ها و لیست مدارک مورد نیاز جهت استفاده از دوره مشاهده گری
فرآیند مدارک مورد نیاز فرم ها
فرآیند مدارک قبل از سفر فرم درخواست دوره ی مشاهده گری
  مدارک بعد از سفر فرم گزارش استفاده از دوره ی مشاهده گری

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir