دوره های فلوشیپ

تاریخ ایجاد شنبه,1394/01/29-8:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مقررات و آيين نامه هاي دوره هاي آموزش تكميلي تخصصي(فلوشيپ)

هدف

 

هدف از برقراري دوره هاي تكميلي تخصصي باليني پزشكي در دانشگاههاي كشور افزايش مهارتهاي عملي و دانش نظري پزشكان متخصص در يك حيطه خاص از رشته پيش نياز و نيز توسعه دانش در زير شاخه ها ، در راستاي ارتقاء كيفيت خدمات تخصصي و آموزش پزشكي و نيز دستيابي به آخرين يافته هاي علمي پزشكي ميباشد.

تعريف دوره

 

فلوشيپ،آموزش در رشته ايست كه از يك سو نياز به ارائه آموزشهاي تكميلي تخصصي براي ارتقاء مهارت عملي تخصصي در آن رشته وجود داشته و از سوي ديگر ارائه ان در قالب دوره فوق تخصصي معادلي وجود نداشته باشد.متقاضيان واجد شرايط با داشتن مدرك دانشنامه تخصصي پزشكي و دندانپزشكي وگذراندن مراحل ذيل به اخذ گواهي تكميلي تخصصي ( فلوشيپ)نائل ميشوند:

 

الف) پذيرش در آزمون ورودي دوره فلوشيپ

ب)موفقيت در طی دوره آموزشي(علمي و عملي)مصوب در يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مورد تاييد دبير خانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي طبق ضوابط

 

ج) اعلام موفقيت در اتمام دوره  آموزشی فلوشيپ توسط دانشگاه

شرايط پذيرش

 

شرکت کنندگان آزمون های پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی در هر مرحله از آزمون های کتبی و شفاهی ملزم به کسب حداقل 60% از نمره کل هر مرحله از آزمون می باشند.

 

پذیرش نهایی از طریق معدل گیری ازمون کتبی شامل یکصد سوال،با ضریب 2 و آزمون شفاهی( به صورتOSCE)

با ضریب 1 و با رعایت کلیه مقررات انجام می پذیرد.                    

                                                                                                                                                    نمره شفاهی+(  نمره کتبی *2)

                                                                                                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                                                                3

 

بنا به مصوبات شصت و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی حداقل 50%ظرفیت

 

هر رشته / محل به تعضای هیات علمی ،پیمانی رسمی - آزمایشی  و رسمی  قطعی دانشگاههای علوم پزشکی کشور تعلق خواهد گرفت.

اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی آزاد اسلامی مشمول استفاده از مزایای فوق شناخته نمی گردند.  

 

 

                                                                                                                        

نحوه ثبت نام از پذيرفته شدگان دوره هاي تكميلي تخصصي ( فلوشيپ)

ثبت نام از پذيرفته شدگان دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ )در يك مرحله طبق اعلام دبير خانه شورا آموزش پزشكي و تخصصي صورت مي گيرد . طول دوره ه هاي تكميلي تخصصي حد اقل 12 ماه و در موارد ضروري به پيشنهاد دانشگاه و تشخيص كميته تدوين و ارزشيابي رشته مربوطه و نيز تاييد دبير خانه قابل افزايش تا حداکثر 18 ماه خواهد بود.

هر دانشگاه می تواند تا 20 درصد تغییر در برنامه آموزشی مصوب بنا بر مقتضیات خود ایجاد نماید.

توجه :اعضای هیات علمی که در بخش تربیت کننده دستیار فلوشیپ فعالیت دارند مجاز به ثبت نام در همان برنامه فلوشیپ در همان دانشگاه نمی باشند. این افراد می توانند در برنامه های فلوشیپ که در بخش های دیگر اجرا می گردد ثبت نام و در آزمون مربوطه شرکت نمایند.

نحوه اخذ تعهد از پذيرفته شدگان دوره هاي فلوشيپ

پذیرفته شدگان عضو هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها موظف به سپردن تعهد محضری خاص به میزان سه برابر مدت آموزش به دانشگاه محل استخدام خواهند بود.

داوطلبین آزاد در صورت پذیرفته شدن با پرداخت شهریه مجاز به ثبت نام و طی دوره آموزشی می باشند.

پذيرفته شدگان شاغل در حين ثبت نام ملزم به ارائه حكم ماموريت آموزشي يا مرخصي بدون حقوق ميباشند.

کارکنان رسمی وزارتخانه ها ،سازمان ها و یا نهادها منحصرا در صورت موافقت سازمان متبوع بصورت داوطلب آزاد در آزمون شرکت نموده و در صورت پذیرش با پرداخت شهریه مجاز به ادامه تحصیل می باشند.

آموزش دوره

خدمت فلو به طور تمام وقت (حداقل از ساعت 8 صبح لغایت 16) و بر اساس برنامه گروه آموزشی می باشد و در طول دوره آموزش حق هیچگونه اشتغال خارج از برنامه گروه آموزشی مربوطه از جمله طبابت را ندارد

فلو موظف است نتیجه یک پروژه تحقیقاتی که در یکی از مجلات تحقیقاتی معتبر داخلی یا خارجی به چاپ رسیده است را ارائه دهد.در صورت عدم اتمام پروژه تحقیقاتی تا پایان دوره آموزشی فلوشیپی حداکثر شش ماه جهت اتمام و ارائه نتیجه به فلو فرصت داده می شود.

دفاع از پروژه در گروه مربوطه یکی از شرایط فراغت از تحصیل می باشد.

مرخصي

دستياران‌ مي‌توانند از مرخصي‌هاي‌ ساليانه‌ ، استعلاجي‌ و زايمان‌ حسب‌ مورد طبق مقررات استفاده‌ نمايند.

دستياران‌ مي‌توانند با ارائه‌ گواهي‌ پزشكي‌ تأييد شده‌ از سوي‌ شوراي‌ پزشكي‌ دانشگاه‌ محل‌ تحصيل‌ از مرخصي‌ استعلاجي‌ برابر مقررات‌ استفاده‌ نمايند.

تبصره‌: در صورتي‌ كه‌ مدت‌ مرخصي‌ استعلاجي‌ دستيار از سه ماه‌ تجاوز كند ادامه‌ دوره‌ دستياري‌ منوط‌ به‌ نظر گروه‌ آموزشي‌ مربوطه‌ مي‌باشد و بنا به‌ درخواست‌ دانشگاه‌ دبيرخانه‌ مي‌تواند نسبت‌ به‌ معرفي‌ فرد جايگزين‌ با رعايت‌ مقررات‌ اقدام‌ نمايد.

استفاده‌ دستياران‌ خانم‌ از شش ماه مرخصي‌ زايمان‌ براي‌ يك‌ بار در طول‌ دوره‌ دستياري‌ بلامانع‌ است‌.

مدت‌ زمان‌ مرخصي‌هاي‌ استعلاجي‌ و زايمان‌ جزء دوره‌ آموزش‌ محسوب‌ نشده‌ و به‌ طول‌ دوره‌ افزوده‌ مي‌شود.

تغيير رشته ، مهماني ،انتقال

پذيرفته شدگان دوره هاي فلوشيپ مجاز به تغيير رشته نمي باشند

مهمان شدن در دوره هاي تكميلي تخصصي( فلوشيپ )ممنوع است .

انتقال در صورت لغو صلاحيت آموزشي بخش آموزش دهنده به ساير بخش هاي مورد تائيد با نظر هيات ممتحنه رشته پيش نياز و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است .

 

ترك تحصيل و انصراف

ترك تحصيل يا انصراف در طول دوره موجب انفصال از آموزش در آن دوره ميباشد.

عدم مراجعه پذيرفته شدگان براي ثبت نام در موعد مقرر به منزله انصراف قطعي تلقي ميشود.

در صورت‌ ترك‌ تحصيل‌ و يا انصراف‌ از آموزش‌ دستيار، چنانچه‌ مدت‌ انفصال‌ بيش‌ از يك‌ ماه‌ نباشد مي‌تواند با موافقت‌ گروه‌ آموزشي‌ مربوطه‌ به‌ تحصيل‌ بازگردد و در صورت‌ انفصال‌ بيش‌ از يك‌ ماه‌ حق‌ ادامه‌ تحصيل‌ در دوره‌ مربوطه‌ را نداشته‌ و مطابق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار مي‌ شود.

فلوهايي‌ كه‌ ضمن‌ تحصيل‌ متقاضي‌ انصراف‌ مي‌باشند لازم‌ است‌ درخواست‌ انصراف‌ خود را براي‌ اخذ موافقت‌ به‌ دانشگاه‌ محل‌ تحصيل‌ ارائه‌ نمايند.

دانشگاه‌هاي‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ موظفند در صورت‌ موافقت‌، مراتب‌ انصراف‌ دستيار را طبق زمان اعلام شده از سوي دبير خانه شوراي آموزش به محل مذكور اعلام و در اولين‌ فرصت‌ به‌ ساير مراجع‌ ذيربط‌ اعلام‌ نمايند.

صدور هر گونه مدركي دال بر گذراندن دوره تكميلي تخصصي (فلوشيپ) منوط و مستلزم اعلام پايان دوره مربوطه (12 الي 18 ماه)از طرف گروه و دانشكده ميباشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir