تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
دانشکده پیرا پزشکیشوشتریانگروه رادیولوژی پیرا پزشکی8087
بیمارستان الزهراخ مظاهریگروه بیهوشی253236201992
بیمارستان الزهرانصیريگروه آموزشی گوش و حلق2562
بیمارستان فیضرنجکشگروه آموزشی چشم34450016
بیمارستان الزهراآشوريگروه آموزشی پوست-اورولوژی2563
بیمارستان چمرانداوريگروه آموزشی قلب32611406
بیمارستان الزهرافقیهیگروه آموزشی عفونی2618
بیمارستان الزهراعقیلیگروه آموزشی طب اورژانس2539
بیمارستان الزهرادانشورگروه آموزشی زنان2528
بیمارستان الزهراماهرگروه آموزشی رادیولوژي2530
بیمارستان سید الشهدا (ع)مظفريگروه آموزشی رادیوتراپی32337964
بیمارستان الزهرامحسن پورگروه آموزشی داخلی اعصاب2541
بیمارستان الزهراهرتمنی - بهرامیانگروه آموزشی داخلی4419
بیمارستان الزهرابهرامیانگروه آموزشی جراحی2533
بیمارستان امام حسین(ع)عقیلیگروه آموزشی اطفال33868247
بیمارستان الزهراعقیلیگروه آموزشی ارتوپدي2539
بیمارستان الزهرارنجبرگروه آموزشی جراحی اعصاب-طب فیزیکی2529
گروه آسیب شناسیآقای الماسیگروه9036
معاونت پژوهشیآقای آقائیکمیته نشر8094
معاونت امور هیات علمیخانم فرازمندکمیته ارتقاء9103

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir