تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort ascending
مرکز مشاوره تحقیقاتکارشناسانکارشناسان91329131
معاونت اداری و مالی- امور مالیخانم سوسن مظاهریمسئول حسابداري9100
گروه ویروس و میکروب شناسیدکتر منصوریعضو هیات علمی کروه9098
گروه معارف اسلامیآقای دکتر قدرت الله مومنیمدیر گروه807837988080
گروه علوم تشریحیخانم منصوره شفیعیمتصدی امور دفتری902637929105
بیمارستان الزهراخانم رنجبرگروه آموزشی جراحی اعصاب-طب فیزیکی252936700666
معاونت دانشجوییخانم دکتر شراره مقیممعاون دانشجوئی فرهنگی906436700092
آزمایشگاه مرکزيآقای دکتر ابطحیرئیس آزمایشگاه813036695531
معاونت پژوهشیخانم گلناز رجبیدفتر مجله813736694737
معاونت پژوهشیآقای علی مرادیدفتر مجله816036694737
معاونت اداری و مالی - روابط عمومیآقایان ناظمی، سعید دهقانیروابط عمومی و امور رفاهی904836693880
حوزه ریاستخانم ها مظاهری و یداللهیدفترریاست9000900136688597
حوزه ریاستآقای دکترمهدی نعمت بخشریاست دانشکده پزشکی900036688466
مرکز پزشکی باز ساختیدکتر قیصريمسئول مرکز907636687087
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات روان تنی36260709
بیمارستان الزهراخانم عقیلیگروه آموزشی ارتوپدي253936202085
بیمارستان الزهراخانم فقیهیگروه آموزشی عفونی261836202068
بیمارستان الزهراخانم خدایارگروه آموزشی داخلی253236201992
بیمارستان الزهراخانم مظاهریمتصدی امور دفتری گروه بیهوشی253236201992
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات قلب 36115310

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir