تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه پزشکی اجتماعی خ دکتر معتمدیعضو گروه8145
گروه ویروس ومیکروب شناسیآشوريدفتر گروه9038
بیمارستان الزهراآشوريگروه آموزشی پوست-اورولوژی2563
گروه ایمنی شناسیآشوریمسئول دفتر9031
معاونت پژوهشیآقای آقائیکمیته نشر8094
گروه علوم تشریحیآقای آقابابائی-دکتر بهرامیانعضو گروه9043
گروه آسیب شناسیآقای الماسیگروه9036
معاونت آموزشیآقای اله وردیآموزش اینترنی9071
معاونت آموزش تخصصیآقای برومندمسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی9058
اداری مالیآقای بیگیانبار9025
گروه علوم تشریحیآقای جهانی-آقای ابراهیمیمتصدي سالن مولاژ9154
مرکز کامپیوترآقای حیدریکارشناس8104
اداری مالیآقای دائی زادهامین اموال9061
گروه علوم تشریحیآقای دکتر قاسمیعضو گروه9156
EDOآقای زنگنهمسپول دفتر و بیمه تکمیلی9116
اداری مالیآقای سعیدیدبیرخانه9005
ICMآقای سلیمیکارشناس 911237922532
مرکز کامپیوترآقای شجریکارشناس8104
اداری مالیآقای شریفیانمسوول تدارکات-خدمات9111
گروه فیزیک پزشکیآقای شکرانیعضو گروه9011

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir