تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-16:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(256 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه ویروس ومیکروب شناسیآشوريدفتر گروه9038
بیمارستان الزهراآشوريگروه آموزشی پوست-اورولوژی2563
معاونت پژوهشیآقای آقائیکمیته نشر8094
گروه علوم تشریحیآقای آقابابائی-دکتر بهرامیانعضو گروه9043
گروه آسیب شناسیآقای الماسیگروه9036
معاونت آموزشیآقای اله وردیآموزش اینترنی9071
معاونت آموزش تخصصیآقای برومندمسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی9058
اداری مالیآقای بیگیانبار9025
اداری مالیآقای جابري9056
گروه علوم تشریحیآقای جهانی-آقای ابراهیمیمتصدي سالن مولاژ9154
اداری مالیآقای حیدریمرکز کامپیوتر8102
اداری مالیآقای دائی زادهامین اموال9061
اداری مالیآقای سعیدیدبیرخانه9005
ICMآقای سلیمیکارشناس 911237922532
اداری مالیآقای شجریمرکز کامپیوتر8102
اداری مالیآقای شریفیانمسوول تدارکات-خدمات9111
گروه فیزیک پزشکیآقای شکرانیعضو گروه9011
معاونت پژوهشیآقای طلوعیبایگانی8132
اداری مالیآقای عیدیمسئول دبیرخانه9005
معاونت آموزشیآقای فروزندهرئیس اداره خدمات آموزشی9066

صفحات

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir