تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-16:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(256 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
کارپردازیآقایان قدسی –امینی- جعفر پیشه907036695713
اداری مالیآقای مهری9116
حسابداریمظاهری
مرکز کامپیوترحیدری- مهدور - شجری8104
گروه قارچ و انگلدکتر غیور - دکتر طلوعی9171
گروه قارچ و انگلمحمدی9166
گروه قارچ و انگلمیر هندی9165
اداری مالیبسیج دانشجوئی خواهران
معاونت امور هیئت علمیدکتربهرام نصر9096
موتوخانهسالاری-نریمانی-نیک فطرت-محمدی3144
گروه فیزیولوژیصیادي-کریمی9084
اداری مالیآقای جابري9056
اداری مالیفتحی-شمسائی9062
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیمرادیان- امینی- کاظمی-دائی غفاريآزمایشگاه9015
گروه علوم تشریحیعلی اکبريآزمایشگاه کشت سلول9088
گروه آسیب شناسیمهزاد-معین الدینآزمایشگاه گروه9036
معاونت درمانخانم کیانآمار وارزشیابی9042
معاونت آموزشیآقای اله وردیآموزش اینترنی9071
معاونت آموزشیخانم امامیآموزش بالینی9020
معاونت آموزش تخصصیشکل آبادي –شکرین-فانی -خاصه تراش-راوشآموزش تخصصی و فوق تخصصی9006

صفحات

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir