تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-16:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(255 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت امور هیئت علمیدکتر اسکندری9096
اداری مالیآقای جابري9056
گروه فیزیولوژیصیادي-کریمی9084
موتوخانهسالاری-نریمانی-نیک فطرت-محمدی3144
گروه قارچ و انگلمیرخلف9170
اداری مالیفتحی-شمسائی9062
مرکز کامپیوترحیدری- مهدور - شجری8104
گروه قارچ و انگلدکتر غیور - دکتر طلوعی9171
گروه قارچ و انگلدکتر میرهندی9165
اداری مالیبسیج دانشجوئی خواهران
اداری مالیآقای مهری9116
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیمرادیان- امینی- کاظمی-دائی غفاريآزمایشگاه9015
گروه علوم تشریحیعلی اکبريآزمایشگاه کشت سلول9088
گروه آسیب شناسیمهزاد-معین الدینآزمایشگاه گروه9036
معاونت درمانخانم کیانآمار وارزشیابی9042
معاونت آموزشیآقای اله وردیآموزش اینترنی9071
معاونت آموزشیخانم امامیآموزش بالینی9020
معاونت آموزش تخصصیشکل آبادي –شکرین-فانی -خاصه تراش-راوشآموزش تخصصی و فوق تخصصی9006
معاونت آموزشیمرتضی محسن پورآموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی9052
دانشکده پیرا پزشکیحقوقی - شریفیانآموزش پیرا پزشکی8088

صفحات

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir