تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات قلب 36115310
موتورخانه (شیفت)آقایان سید محسن حسینی، یحیی نیک فطرت و حسین فرزین3144
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غدد33359933
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات عفونی - پوست33293348
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غیر واگیر5280
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات فیزیولوژی8099
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات علوم رفتاری32222135
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات روان تنی36260709
حوزه ریاست- آبدارخانهآقایان امینی و فتحیآبدارخانه9062
معاونت دانشجوییآقای جانقربانآبدارخانه9092
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم ابراهیمیآبدارخانه9139
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم مرادیانآزمایشگاه9145
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای مهران اله وردیآموزش اینترنی9071
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای امیر دهقانیآموزش بالینی9020
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقایان مرتضی محسن پور، اکبر شیریان و خانم سعیدی نیاآموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی9198
گروه معارف اسلامیآقای حمیدرضا شریفیانآموزش گروه8129
امور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاه3310
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقای دائی زادهامین اموال9061
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان محمد تقی بدیعی، عابدیانباردار9025
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم بقائی پوراپراتور9114

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir