تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
آموزش تخصصیخانم کریم پورکارشناس 9042
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر فاضلیعضو گروه9039
معاونت امور هیات علمیخانم فرازمندکمیته ارتقاء9103
گروه اخلاق پزشکیدکتر شمسمدیر گروه8106
گروه اخلاق پزشکیدکتر رضائیمعاون گروه8106
گروه اخلاق پزشکیشاه پردفتر گروه8105
EDOخانم دکتر شهیدیمعاون آموزش توسعه پزشکی9116
EDOدکتر آویژگان - دکتر وفامهرکارشناس 9115
EDOخانم عامریکارشناس 9149
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر نصرعضو گروه9093
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر مقیممدیر گروه9013
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر شجاعیعضو گروه9009
گروه ویروس ومیکروب شناسیآشوريدفتر گروه9038
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر هوائیعضو گروه9078
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانمها معین الدین - غافلکارشناس گروه9137
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر کرباسی زادهعضو گروه9069
معاونت امور هیات علمیدکتر نسرین ایزدیمعاون امور هیات علمی9096
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر فقريعضو گروه9021
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر پورسیناعضو گروه9072
گروه ویروس ومیکروب شناسینریمانی-حسینیعضو گروه9098

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir