تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-16:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(255 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
گروه قارچ وانگلدکترسلیمانی - ماهرالنقشعضو گروه9169
گروه قارچ وانگلدکترصابريعضو گروه9018
گروه قارچ وانگلماهرالنقشعضو گروه9018
معاونت امور هیات علمیدکتر امامیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیخانم فرازمندکمیته ارتقاء9103
معاونت امور هیات علمیبهرامیاندفتر امور هیات علمی و روابط بین الملل9096
گروه قارچ وانگلدکتر چعباوي زادهعضو گروه9018
گروه قارچ وانگلدکتر ابطحیعضو گروه9110
گروه قارچ وانگلدکتر پسته چیانعضو گروه9027
گروه قارچ وانگلدکتر حجازیعضو گروه9173
گروه قارچ وانگلمهندس یوسفیعضو گروه9081
گروه قارچ وانگلدکتر یوسفیعضو گروه9089
گروه قارچ وانگلدکتر محمديعضو گروه9166
گروه قارچ وانگلمهندس بهادرانعضو گروه9168
سمعی بصریدرستی- محمدي-محسنی پور - مهریسمعی بصری9046
گروه اخلاق پزشکیدکتر شمسمدیر گروه8106
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر هوائیعضو گروه9078
گروه ویروس ومیکروب شناسیآشوريدفتر گروه9038
گروه ویروس ومیکروب شناسیحاجیان-واسعیعضو گروه9009
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر فاضلیعضو گروه9039

صفحات

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir