تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
گروه ویروس و میکروب شناسیدکتر منصوریعضو هیات علمی کروه9098
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات روان تنی36260709
بیمارستان فیضخانم رنجکشگروه آموزشی چشم34450016
بیمارستان سید الشهدا (ع)خانم مظفريگروه آموزشی رادیوتراپی32337964
بیمارستان چمرانآقای داوريگروه آموزشی قلب32611406
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غدد33359933
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات علوم رفتاری32222135
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات قلب 36115310
بیمارستان نور و علی اصغرخانم حیدریمتصدی امور دفتری گروه های روانپزشکی - سم شناسی بالینی32222475
بیمارستان الزهراخانم دانشورگروه آموزشی زنان2528
بیمارستان الزهراخانم محسن پورگروه آموزشی داخلی اعصاب2528
گروه زنان و ماماییخانم دانشورمسئول دفتر گروه2528
بیمارستان الزهراخانم رنجبرگروه آموزشی جراحی اعصاب-طب فیزیکی252936700666
بیمارستان الزهراخانم نوریگروه آموزشی رادیولوژي2530
بیمارستان الزهراخانم مظاهریمتصدی امور دفتری گروه بیهوشی253236201992
بیمارستان الزهراخانم بهرامیانگروه آموزشی جراحی2533
بیمارستان الزهراخانم جعفریگروه آموزشی ارتوپدي2539
بیمارستان الزهراخانم جعفریگروه آموزشی طب اورژانس2539
بیمارستان الزهراخانم نصیريگروه آموزشی گوش و حلق2562
بیمارستان الزهراخانم مریم آشوريگروه آموزشی پوست-اورولوژی2563

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir