تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-16:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(255 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
بیمارستان فیضرنجکشگروه آموزشی چشم34450016
بیمارستان سید الشهدا (ع)مظفريگروه آموزشی رادیوتراپی32337964
اداری مالیبسیج دانشجوئی خواهران
بیمارستان الزهرادانشورگروه آموزشی زنان2528
بیمارستان الزهرارنجبرگروه آموزشی جراحی اعصاب-طب فیزیکی2529
بیمارستان الزهراملتگروه آموزشی رادیولوژي2530
بیمارستان الزهرابهرامیانگروه آموزشی جراحی2533
بیمارستان الزهراعقیلیگروه آموزشی ارتوپدي2539
بیمارستان الزهرامحسن پورگروه آموزشی داخلی اعصاب2541
بیمارستان الزهرانصیريگروه آموزشی گوش و حلق2562
بیمارستان الزهراآشوريگروه آموزشی پوست-اورولوژی2563
بیمارستان الزهراراه خدائیگروه آموزشی طب اورژانس2596
بیمارستان الزهرافقیهیگروه آموزشی عفونی2618
موتوخانهسالاری-نریمانی-نیک فطرت-محمدی3144
بیمارستان چمرانداوريگروه آموزشی قلب32611406
امور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاه3310
بیمارستان امام حسین(ع)عقیلیگروه آموزشی اطفال33868247
بیمارستان الزهراهرتمنی - بهرامیانگروه آموزشی داخلی4419
معاونت پژوهشیخانم اله بخشیاندفتر مجله ABR806936687079
معاونت پژوهشیخانم دوستیدفتر مجله ABR806936687079

صفحات

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir