تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort ascendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت آموزشیمرتضی محسن پورآموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی9052
معاونت آموزشیعیدی وندیمتصدی امور دفتری9124
معاونت آموزش تخصصیدکتر مجید محمدی زادهمعاون آموزش تخصصی و فوق9047
معاونت آموزش تخصصیآقای برومندمسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی9058
معاونت آموزش تخصصیشکل آبادي –شکرین-فانی -خاصه تراش-راوشآموزش تخصصی و فوق تخصصی9006
مرکز کامپیوترخانم باباییکارشناس8101
مرکز کامپیوترآقای مهدورکارشناس8104
مرکز کامپیوترخانم شهیدیکارشناس8102
مرکز کامپیوترسیروس مظاهریمسوول مرکز کامپیوتر8102
مرکز کامپیوترآقای حیدریکارشناس8104
مرکز کامپیوترآقای شجریکارشناس8104
مرکز پزشکی باز ساختیدکتر قیصريمسئول مرکز907636687087
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات قلب 36115310
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات روان تنی36260709
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غدد33359933
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات عفونی - پوست33293348
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات فیزیولوژی8099
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات علوم رفتاری32222135
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غیر واگیر5280
فیزیک پزشکیدکتر اتحاد توکلآزمایشگاه شبیه سازی9074

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir