تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه فیزیک پزشکیدکتر کرمانیعضو گروه9074
گروه فیزیک پزشکیدکتر کرباسیعضو گروه9059
گروه فیزیک پزشکیدکتر شهبازيعضو گروه9095
گروه فیزیک پزشکیدکتر شانئیعضو گروه9080
گروه فیزیک پزشکیآقای شکرانیعضو گروه9011
گروه پزشکی اجتماییدکتر سیادتعضو گروه8126
گروه فیزیک پزشکیدکتر توکلیعضو گروه9012
گروه پزشکی اجتماییدکتر محمودیانعضو گروه8126
گروه علوم تشریحیدکتر نیکبختعضو گروه9030
گروه پزشکی اجتماییدکتر روزبهانیعضو گروه8126
گروه علوم تشریحیآموزگارعضو گروه9161
گروه علوم تشریحیآقای دکتر قاسمیعضو گروه9156
گروه علوم تشریحیخ دکتر ابوترابی - خ دکتر زرین فردعضو گروه9104
گروه پزشکی اجتماییدکتر صفائیانعضو گروه8126
گروه علوم تشریحیدکتر گلشن ایرانپورعضو گروه9155
گروه علوم تشریحیدکتر امیرپورعضو گروه9152
گروه قارچ وانگلدکتر دهقانعضو گروه9067
آزمایشگاه مرکزيصادقیسوپر وایزر8130
اداری مالیقبه-صابري-فتحی-حبیبیزیراکس9041
حوزه ریاستدکتر امامیریاست دانشکده پزشکی900037929000

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir