تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort ascending
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقایان درستی، رئیسی و مانیانسمعی و بصری 9046
معاونت درمان آقای مهدی بابائیمسئول اداره نظارت و بازرسی8074
معاونت پژوهشی خانم دکتر مژگان مرتضویمعاون پژوهشی8134
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان جعفري، طغیانی و خانم میرسنبل حسابدار9057
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان هونجانی و نفیسی پورحسابدار9008
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقای نفیسی پورحسابداری و بسیج کارکنان9008
معاونت اداری و مالی- کارگزینیآقای مهدی زمانیمسئول کارگزینی9099
معاونت اداری و مالی- کارگزینیخانم ها زهرا عبدالعباس و سمیه بحرینیکارگزین9079
معاونت اداری و مالی- کارگزینیخانم نجفیکارگزینی امور هیات علمی9010
معاونت اداری و مالی- کارگزینیخانم نصیب زادهکارگزین9173
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقای بهرامیاندبیرخانه9005
معاونت پژوهشیخانم فریبا وکیلیکارشناس واحد دستیاری8092
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقای سعیدیدبیرخانه9005
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای مهندس سیروس مظاهریمسوول مرکز کامپیوتر8100
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای حیدریکارشناس مرکز کامپیوتر8104
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای شجریکارشناس مرکز کامپیوتر8104
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم باباییکارشناس مرکز کامپیوتر8101
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم شهیدیکارشناس مرکز کامپیوتر8102
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان محمد تقی بدیعی، عابدیانباردار9025
معاونت اداری و مالی- تدارکاتآقای شریفیانمسوول تدارکات-خدمات9111

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir