تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort ascending
حوزه ریاستدکتر رئیسیمعاون تحصیلات تکمیلی9033
معاونت آموزشیدکتر یقینیمعاون آموزش پزشکی عمومی9124
معاونت آموزشیآقایی فروزندهرئیس اداره آموزش9066
معاونت آموزش تخصصیدکتر مجید محمدی زادهمعاون آموزش تخصصی و فوق9047
معاونت پژوهشیدکتر سیاوشمعاون پژوهشی8134
معاونت دانشجوییدکتر نفیسه اسمعیلمعاون دانشجوئی فرهنگی9064
معاونت درماندکتر محمد گرک یراقیمعاون درمان9042
معاونت امور هیات علمیدکتر نسرین ایزدیمعاون امور هیات علمی9096
اداری مالیآقای ناظمیروابط عمومی و اموررفاهی9048
اداری مالیآقای دائی زادهامین اموال9061
معاونت امور هیات علمیدکتر نپتون سلطانیمدیر اجرایی جذب هیات علمی9096
مرکز کامپیوترآقای حیدریکارشناس8104
سمعی بصریآقای مهری- درستی9046
معاونت درمانخانم کیانآمار وارزشیابی9042
اداری مالیخانم مظاهریمسئول حسابداري9100
اداری مالی جعفري- میرسنبل -طغیانیحسابداری9057
اداری مالیآقای هونجانیحسابداری9008
اداری مالینفیسی پورحسابداری-بسیج کارکنان9008
اداری مالییاسر پریشانیمسئول کارگزینی9099
اداری مالیخانم عبدالعباس- بحرینیکارگزینی9079

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir