تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
حوزه ریاستخانم مظاهریدفترریاست9000
حوزه ریاستدکتر امامیریاست دانشکده پزشکی900037929000
حوزه ریاستدکترنصرمعاون اداري و مالی9000
معاونت پژوهشیآقای مرادی - خانم رجبیدفتر مجله8160
گروه پزشکی اجتماعی خ دکتر معتمدیعضو گروه8145
گروه پزشکی اجتماعیخ دکتر امینیعضو گروه8144
معاونت پژوهشیدکتررشیديمسوول کتابخانه8142
معاونت پژوهشیخانم طالبیکتابخانه8142
معاونت پژوهشیپالیک- قدوسی- رجبیامانت کتابخانه8141
معاونت پژوهشیربیعمرجع و نگهبانی8140
معاونت پژوهشیخانم پهلوان نژادکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8139
معاونت پژوهشیخانم رجبیدفتر مجله813739964737
معاونت پژوهشیدکتر سیاوشمعاون پژوهشی8134
معاونت پژوهشیخ دکتر طلوعیمدیر پژوهشی8134
معاونت پژوهشیخانم محمدیمسئول دفتر8134
معاونت پژوهشیخانم دوستیدفتر مجله ABR813236687079
معاونت پژوهشیخانم اله بخشیاندفتر مجله ABR8132
آزمایشگاه مرکزيصادقیسوپر وایزر8130
آزمایشگاه مرکزيدبیری -سرمدیکارشناس آزمایشگاه8130
آزمایشگاه مرکزيدکتر ابطحیرئیس آزمایشگاه8130

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir