تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت امور هیات علمیدکتر نپتون سلطانیمدیر اجرایی جذب هیات علمی9096
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر نیک پورعضو گروه9023
گروه علوم تشریحیدکتر نیکبختعضو گروه9030
گروه علوم تشریحیدکتر هاشمیعضو گروه9153
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر هوائیعضو گروه9078
EDOدکتر وفامهرکارشناس9115
معاونت تحصیلات تکمیلیدکتر پرهام رئیسیمعاون تحصیلات تکمیلی9106
گروه قارچ وانگلدکتر پسته چیانعضو گروه9027
گروه ایمنی شناسیدکتر پورآذرایمنی شناسی9097
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر پورسیناعضو گروه9072
دانشکده پیرا پزشکیدکتر پورسیناعضو گروه علوم آزمایشگاهی8089
گروه فیزیولوژیدکتر پورشاه نظريعضو گروه9014
گروه قارچ وانگلدکتر چادگانیعضو گروه9004
دانشکده پیرا پزشکیدکتر چاپاریانمعاون آموزشی پیرا پزشکی8089
گروه قارچ وانگلدکتر چعباوي زادهعضو گروه9018
گروه فیزیک پزشکیدکتر کرباسیعضو گروه9059
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر کرباسی زادهعضو گروه9069
گروه فیزیک پزشکیدکتر کرمانیعضو گروه9074
گروه علوم تشریحیدکتر گلشن ایرانپورعضو گروه9155
گروه پزشکی اجتماییدکتر گلشیريعضو گروه8126

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir