تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه فیزیولوژیخانم دکتر ملکعضو هیات علمی گروه9187
معاونت آموزشی پزشکی عمومیخانم دکتر ملکیرئیس اداره خدمات آموزشی9066
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم دکتر ملکیمسئول ICM 9112
گروه ویروس و میکروب شناسیخانم دکتر منصوریعضو هیات علمی کروه9098
معاونت امور هیات علمی- دفتر فرهیختگانخانم دکتر مویديرئیس دفتر فرهیختگان9068
معاونت پژوهشی خانم دکتر مژگان مرتضویمعاون پژوهشی8134
گروه علوم تشریحیخانم دکتر میترا سلیمانی، خانم شیرین رئیسیعضو هیات علمی گروه9159
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر نریمانی، خانم حسینیعضو هیات علمی کروه، کارشناس گروه9147
گروه علوم تشریحیخانم دکتر نوشین امیرپورعضو هیات علمی گروه9152
گروه فیزیولوژیخانم دکتر نپتون سلطانیعضو هیات علمی گروه9019
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم دکتر نپتون سلطانیمعاون تحصیلات تکمیلی9033
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم دکتر نیک پورعضو هیات علمی گروه9143
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم دکتر هفت برادران، دکتر ملکی و دکتر اسماعیلیکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9118
گروه قارچ وانگل شناسیخانم دکتر پروین دهقانعضو هیات علمی گروه9167
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر پورسیناعضو هیات علمی گروه9072
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر کرباسی زادهعضو هیات علمی گروه9069
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر گلشیریمعاون گروه8114
معاونت امور هیئت علمیخانم دکترمختاریمشاور در امور هیات علمی9096
گروه قارچ وانگل شناسیخانم دکترمهین صابريعضو هیات علمی گروه9018
بیمارستان الزهراخانم رنجبرگروه آموزشی جراحی اعصاب-طب فیزیکی252936700666

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir