تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه قارچ و انگل شناسیخانم دکتر طلوعیعضو هیات علمی گروه9171
گروه قارچ و انگل شناسیخانم دکتر غیورمدیر گروه9171
گروه قارچ و انگل شناسیخانم دکتر غیور عضو هیات علمی گروه9171
گروه علوم تشریحیخانم دکتر فاطمه سادات مصطفویعضو هیات علمی گروه9154
کارشناس امورهیات علمیخانم دکتر فریدکارشناس9206
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم دکتر مرادیانآزمایشگاه9015
EDOخانم دکتر مریم آویژگانکارشناس و مشاور دفتر آموزش توسعه9115
معاونت پژوهشیخانم دکتر مقیممعاون آموزشی دانشکده8089
گروه فیزیولوژیخانم دکتر ملکعضو هیات علمی گروه9187
معاونت آموزشی پزشکی عمومیخانم دکتر ملکیرئیس اداره خدمات آموزشی9066
معاونت امور هیات علمی- دفتر فرهیختگانخانم دکتر مویديرئیس دفتر فرهیختگان9068
معاونت پژوهشی خانم دکتر مژگان مرتضویمعاون پژوهشی8134
گروه علوم تشریحیخانم دکتر میترا سلیمانی، خانم شیرین رئیسیعضو هیات علمی گروه9159
گروه علوم تشریحیخانم دکتر نوشین امیرپورعضو هیات علمی گروه9152
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم دکتر نپتون سلطانیمعاون تحصیلات تکمیلی9019
گروه فیزیولوژیخانم دکتر نپتون سلطانیعضو هیات علمی گروه9019
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم دکتر نیک پورعضو هیات علمی گروه9143
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم دکتر هفت برادران، دکتر ملکی و دکتر اسماعیلیکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9118
گروه قارچ وانگل شناسیخانم دکتر پروین دهقانعضو هیات علمی گروه9167
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر پورسیناعضو هیات علمی گروه9072

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir