تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
دفتر فرهیختگانخانم اسلامیمسئول دفتر9068
گروه روانشناسی سلامتخانم اکبریمسئول دفتر8108
معاونت پژوهشیخانم کبری محمدیمسئول دفتر8134
گروه ایمنی شناسیخانم نسرین آشوریمسئول دفتر9031
معاونت امور هیات علمیآقای حجت الله بهرامیانمسئول دفتر9096
معاونت درمانخانم نسیم کریم پورمسئول دفتر معاونت9042
گروه طب سنتیخانم فروغیمسئول دفتر گروه8155
گروه زنان و ماماییخانم دانشورمسئول دفتر گروه2528
EDOآقای زنگنه، خانم دکتر حسینیمسئول دفتر، مسئول برنامه ریزی درسی9116
مرکز پزشکی باز ساختیدکتر قیصريمسئول مرکز907636687087
معاونت اداری و مالی- کارگزینیآقای مهدی زمانیمسئول کارگزینی9099
معاونت اداری و مالی- تدارکاتآقای یدالله شریفیان منشمسوول تدارکات-خدمات9111
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای مهندس سیروس مظاهریمسوول مرکز کامپیوتر8100
معاونت امور هیئت علمیخانم دکترمختاریمشاور در امور هیات علمی9096
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای دکتر مجید محمدی زادهمعاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی9047
EDOخانم دکتر شهرزاد شهیدیمعاون آموزش توسعه پزشکی9116
معاونت آموزشی پزشکی عمومیآقای دکتر کیان حشمتمعاون آموزش پزشکی عمومی9124
معاونت پژوهشیخانم دکتر مقیممعاون آموزشی دانشکده8089
معاونت اداری و مالی آقای دکتر بهرام نصر ااصفهانیمعاون اداري و مالی9001
معاونت امور هیات علمیآقای دکترحمید رحیمیمعاون امور هیات علمی9096

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir