تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
دفتر فرهیختگانخانم اسلامیمسئول دفتر9068
معاونت امور هیات علمیآقای حجت الله بهرامیانمسئول دفتر9096
EDOآقایان زنگنه، یوسفیمسئول دفتر9116
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیخانم نسیم کریم پورمسئول دفتر9047
معاونت درمانخانم نسیم کریم پورمسئول دفتر معاونت9042
مرکز پزشکی باز ساختیدکتر قیصريمسئول مرکز907636687087
معاونت اداری و مالی- کارگزینیآقای مهدی زمانیمسئول کارگزینی9099
معاونت اداری و مالی- تدارکاتآقای شریفیانمسوول تدارکات-خدمات9111
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای مهندس سیروس مظاهریمسوول مرکز کامپیوتر8103
معاونت امور هیئت علمیخانم دکترمختاریمشاور در امور هیات علمی9096
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای دکتر مجید محمدی زادهمعاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی9047
EDOخانم دکتر شهیدیمعاون آموزش توسعه پزشکی9116
معاونت آموزشی پزشکی عمومیآقای دکتر حمید رحیمیمعاون آموزش پزشکی عمومی9124
دانشکده پیرا پزشکیآقای دکترعلی چاپاریانمعاون آموزشی دانشکده پیرا پزشکی8089
معاونت اداری و مالی آقای دکتر بهرام نصر ااصفهانیمعاون اداري و مالی9001
معاونت امور هیات علمیآقای دکتر مجتبی رحیمیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیآقای دکترمجتبی رحیمیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم دکتر نپتون سلطانیمعاون تحصیلات تکمیلی9033
معاونت دانشجوییخانم دکتر شراره مقیممعاون دانشجوئی فرهنگی906436700092
معاونت درمان آقای دکتر مهرداد اسماعیلیانمعاون درمان9042

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir